UA-123639258-1 Skip to main content
 

Leverings voorwaarden en Privacy statement

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT

A l g e m e n e    v o o r w a a r d e n

 1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten en diensten via www.dutchdigitalworks.nl wordt u aangeboden door De Heer Dirk van den Herik, zelfstandige onder de benaming dutch digital works, met ondernemingsnummer Kvk 58976701

en zetel te Parkstraat 13, 4011JR Zoelen (hierna de verkoper).

1.2 Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.dutchdigitalworks.nl of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop of direct via andere media (zoals telefoon of e-mail maar niet gelimiteerd tot deze).

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

1.5 De verkoper is uitsluitend actief in Europa. Bijgevolg kan de verkoper uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in Europa gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

 1. Tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

2.4 annuleren van een order is alleen mogelijk.tegen vergoeding van kosten welke 15% van de order waarde bedragen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten. De aangeboden camera’s worden in gemodificeerde conditie als nieuw verkocht, tenzij anders aangegeven. Als het een reeds gemodificeerde camera betreft wordt deze aangeduid als refurbished.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. Uitzondering hierop vormen de goederen die tegen een vreemde valuta worden ingekocht. Eventuele koerswisselingen worden dan verrekend op moment van levering.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven (met in achtnemend artikel 3.2).

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 1. Betaling

4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop kan betaling worden gedaan via bankoverschrijving. Kosten voorvloeiende uit de wijze van betalen zijn voor rekening van koper.

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de webshop door de koper zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem, behoudens grove schuld of opzet vanwege de verkoper, zijn aangestelden of lasthebbers.

4.3 De verkoper respecteerd het recht met betrekking tot terugbetaling van de betaalde som met de uitzondering van producten die zijn aangepast  zoals bv (maar niet gelimiteerd tot) alle aanpassingen aan sensors maar ook producten die als defect of anderzins niet functionerend zoals bedoelt worden aangeboden. Terugbetaling van de betaalde som geschied dan met aftrek van kosten welke nodig zijn om de veranderingen die gedaan zijn door Dutch Digital Works of andere in opdracht van deze, ongedaan te maken.

4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elk geval 5 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 20 % per maand en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 €.

 1. Levering

5.0 Het aanpassen van camera’s (modificeren) wordt op geen enkele wijzen ondersteund of promoted door de camera fabrikant (OEM) en wordt derhalve dan ook uitgevoerd zonder ondersteuning van deze fabrikant en geheel op risico van de opdrachtgever (koper).

5.01 Dutch Digital Works overhandigd de goederen, mede gezien de waarde, in principe alleen persoonlijk aan koper. Echter op expliciet aangeven van koper en door akkoord te gaan met deze voorwaarden kunnen de goederen worden verzonden. Dit gebeurd aangetekend tot waarde van 500 euro, met de transporteur welke zal worden aangegeven door koper. Indien geen transporteur wordt aangegeven zal als standaard transporteur Postnl worden  gebruikt.

5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

5.2 Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren, de koper stelt alles in het werk de producten in ontvangst te nemen tijdens de leveringstermijn.

5.3 Standaard verzend methode voor het retour zenden van de goederen is Postnl aangetekend verzenden, indien koper gebruik wenst te maken van alternatieve verzend methode of dienst verlener (bv DHL of DPD etc) is dit geheel voor risico van koper. Prijzen voor verzenden op de website gelden bij verzending via postnl. Verkoper behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken mocht dit noodzakelijk zijn. De koper dient ten aller tijde hierover te worden geinformeerd door de verkoper. Eventuele verschillen in verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

5.4 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

5.5 Retour sturen van de goederen welke eigendom zijn van de klant (maw “de camera”) gebeuren geheel op verantwoording van de klant.   Indien, ondanks alle zorg door verkoper, de bezorging van het bestelde door derde niet conform opdracht verkoper wordt cq zijn uitgevoerd (inclusief allokatie anders dan adres opgegeven door koper) berust de onderzoeks plicht geheel bij koper, eventueel ondersteund door verkoper (Tracecode). Indien de goederen niet meer kunnen worden teruggevonden zal Dutch Digital Works een vergoeding van maximaal de som van de orginele opdracht vergoeden met aftrek van de onderzoeks kosten als boven genoemd (uren besteed aan het onderzoek).  Dutch Digital Works is niet aansprakelijk voor allocatie van de goederen.

5.6 Ondanks de zorg door Dutch Digital Works besteed aan modificatie van door de koper aangeboden producten voor modificatie, kan Dutch Digital Works geen garantie bieden op eventuele aanwezige stof of ander materiaal op de sensor na de modificatie. (grondslag voor dit artikel is bv het gevolg van eventuele stof of ander materiaal reeds aanwezig in de camera en de afwezigheid van het stofwis element ).

5.6a Als gevolg van de modificatie is de stof verwijderings functie van de camera gedeactiveerd cq verwijderd. Hierdoor zal stof niet langer van de filters of sensor worden verwijderd.  Koper gaat, door het accepteren van onze voorwaarde, akkoord met eventueel op de sensor aanwezige of verzamelde stof en zal daarom ook geen reden zijn om aanspraak te maken op onze garantie voorwaarden.

5.6b. Eventuele fucties, niet gerelateerd aan het modificatie proces of vervangen / opnieuw zijn aangebracht (bv filters), welke na het modificatie proces niet meer of niet meer naar behoren werken (bv als gevolg van slijtage of leeftijd van de camera) vallen niet onder de garantie.

5.7 Levering van Filters. Levering van Filters afkomstig uit landen buiten de EU kunnen slechts geretouneerd worden als aangetoond is dat deze niet aan het gevraagde doel voldoen. In deze gevallen zal er echer geen restitutie plaats vinden maar is de verkoper verplicht gelijkwaardig aan bestelde goederen te leveren.

5.7a Indien filters ten behoeve van inbouw (sensor filter) niet voorradig zijn kan DDW zonder voorafgaande toestemming van koper deze vervangen voor gelijkwaardig product (voorbeeld : Astrodon of Baader niet op voorraad wordt deze vervangen voor DAW of vice versa).

5.8 Alle, voor de gevraagde aanpassing / modificatie verwijderde onderdelen uit de aparatuur, zijn eigendom van verkoper.

5.9 Spoed opdrachten (leveringen binnen 5 werkdagen) zullen worden behandeld tegen additionele kosten (€ 75,00).

 1. Verzakingsrecht

6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

6.2 De Wet betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet, echter met inachtname van het gesteld onder artikel 4.3.

6.3 Artikel 6.2 is niet van toepassing op producten die als defect of anderzins ondeugdelijk  door Dutch Digital Works worden aangeboden cq verkocht.

6.4 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kosten van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enig afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar:

Dutch Digital Works

Parkstraat 13, 4011JR Zoelen

Originele verpakking(en) waar op geschreven is of voorzien zijn van transport en/of andere stickers, worden niet aangenomen.

6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen (cfr. artikelen 5.3 en 6.3).

6.6 In het geval van artikel 6.5 de verkoper na 30 dagen na aanvaarding van de terugzending niet is overgegaan tot terugbetaling, is de verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.

6.7 Ex artikel 47 §4, 2° & 3° Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming, is het verzakingsrecht niet van toepassing op :

– de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

– de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

6.8 Voor goederen welke zijn verkregen via een zogenaamde Veiling of auction vervalt het retourneer recht.

 1. Privacy

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.

7.2 De verkoper leeft de Nederlandse wet met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens na. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 1. Toepasselijk recht

8.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 1. Garantie

9.1 Voor gemodificeerde nieuwe camera’s vervalt de orginele Canon garantie tenzij anders overeengekomen.

9.2 Voor refurbished  gemodificeerde camera’s geldt een garantie periode van 3 maanden ingaande op de dag van levering en is beperkt tot de handelingen verricht door verkoper en overeengekomen met de koper. Garantie is niet overdraagbaar.

9.3 Bij geconstateerde gebreken aan geleverde goederen welke zijn bevestigd door Dutch Digital Works en niet conform specificatie op de website zijn, geldt een herstel volgens specificatie op de website gedurende de overeengekomen garantie periode.

9.4 Ten behoeve van herstel zullen zoveel mogelijk orginele onderdelen (OEM) worden gebruikt, echter in afwijkende gevallen kan voor een alternatief (niet OEM) worden gekozen waarbij het functioneren volgens specificatie op de website zal blijven geborgd.

9.5 Onder garantie wordt verstaan, herstellen van gebreken welke het functioneren van het toestel herstellen.

9.6 Onder Garantie wordt gedekt: Arbeidsloon. Indien voor herstel van het toestel onderdelen nodig zijn, zal hiervoor alleen het onderdeel (of onderdelen) in rekening worden gebracht.

9.7 uitgesloten van garantie zijn alle delen welke onderhevig zijn aan slijtage. Hieronder vallen bijvoorbeeld sluiters, spiegels, roterende knoppen etc.

9.8 Voor alle onder sub 9 (en sub-sub) genoemde geldt dat de kosten voor het vervoer van de artikelen die hieronder vallen door koper worden gedragen (vice-versa) en onder verantwoording van koper geschieden.

9.9 Algemene bepaling: Garantie op modificaties en reparaties zijn niet overdraagbaar.

9.10 Ondanks alle zorg door DDW aan aangeboden apparatuur kan het voorkomen dat er beschadigingen of anderzins afwijkingen zijn die er voor de aanpassing, verricht door DDW,  niet waren. DDW werkt naar “best effort” principe, we zullen alles in staat stellen om deze afwijkingen te minimaliseren, maar aangezien het hier gaat om een niet door OEM ondersteunde activiteit is het mogelijk dat deze afwijkingen ontstaan. DDW is hier niet voor aansprakelijk (ivm ondersteuning door OEM voor deze handelingen).

10. Overige bepalingen

10.1 door akkoord te gaan met deze voorwaarden neemt de koper afstand van alle rechten en eventuele cashback acties die door de orginele fabrikant, van genoemde producten op deze site, worden aangeboden.

11. Definities

11.0 Nieuwe camera, onder nieuwe camera verstaat dutch digital works een camera welke nog niet eerder voor het beoogde doel is gebruikt (IR, ASTRO, full spectrum of UV) en welke intensief is getest op eventuele gebreken. Het aantal “kliks” van de camera zal nooit gelijk aan 0 zijn als gevolg van enig test werk verricht voor testen van de betrouwbaarheid. De hoogte van de kliks is afhankelijk van het test werk en de uitkomsten hiervan.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dutch Digital Works kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dutch Digital Works, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dutch Digital Works verstrekt. Dutch Digital Works kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

WAAROM Dutch Digital Works GEGEVENS NODIG HEEFT

Dutch Digital Works verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dutch Digital Works uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Dutch Digital Works GEGEVENS BEWAART

Dutch Digital Works bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dutch Digital Works verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dutch Digital Works worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dutch Digital Works gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dutch Digital Works maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dutch Digital Works bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dutch Digital Works te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dutch Digital Works heeft hier geen invloed op.

Dutch Digital Works heeft Google geen toestemming gegeven om via Dutch Digital Works verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teleskopen.nl. Dutch Digital Works zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dutch Digital Works neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dutch Digital Works maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutch Digital Works verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dutch Digital Works op via Dutch Digital Works. www.teleskopen.nl is een website van Dutch Digital Works. Dutch Digital Works is als volgt te bereiken:

Postadres: Parkstraat 13, 4011JR Zoelen

Vestigingsadres: Parkstraat 13, 4011JR Zoelen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58976701

E-mailadres:

info@dutchdigitalworks.nl